Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Základní škola

Naše malotřídní škola je tvořena 1. stupněm základní školy a je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Je spojená s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni zpravidla do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny.

Možnost splnit povinnou školní docházku na 2. stupni mají naši žáci zajištěnu ve spádové úplné škole, a to Základní škole Jelínkova 1, Rýmařov, nebo na osmiletém Gymnáziu v Rýmařově. S těmito školami úzce spolupracujeme a vytváříme adaptační program tak, abychom usnadnili žákům co nejvíce přechod na další stupeň vzdělávání.

Ve škole pracuje také množství zájmových útvarů, vedených převážně učiteli školy. Kroužky se každoročně obměňují dle zájmu žáků a zaměření učitelů. Škola poskytuje těmto zájmovým útvarům prostorové i materiální zázemí, ve druhém patře se nachází keramická dílna, zájmovým kroužkům a útvarům je k dispozici samostatná učebna.

Mateřská škola

  • Mateřská škola má dvě heterogenní třídy.
  • Je jedinou mateřskou školou v obci s tradicí od roku 1946.

Usilujeme o zajištění dostatku rozmanitých a pro děti zajímavých činností, které jsou dětem nabízeny (pedagogický styl s nabídkou), o přijetí dítěte v jeho identitě, s úctou k jeho osobě, o zajištění přiměřenosti výchovných požadavků, konkrétních zkušeností a prožitků, vymezení pravidel, v nichž se bude dítě s jistotou pohybovat. V rámci vzdělávacích aktivit a činností využíváme prvky programu ”Začít spolu”.

Respektujeme vývojové a individuální předpoklady dítěte (individualizace). Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace (docházení do MŠ v pravidelných krátkých intervalech, postupné prodlužování doby pobytu. Rozvíjíme zájmy dítěte možností výběru nabízených činností, her a aktivit v centrech a koutcích během dne, dále také možností navštěvování zájmových kroužků (Sportovně-pohybové hry pro malé školáky, Miniškoláček, Keramická dílna, MDS, Anglický jazyk hrou). Dětem předškolního věku a dětem s OŠD zajišťujeme individuální přístup při přípravě na školu formou individuálních a skupinových činností, dětem s vadou řeči individuální odborné konzultace ve spolupráci s rodiči.

Školní družina

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Horní Město naplňuje jedno oddělení do počtu maximální kapacity 30 žáků. V oddělení může být zařazeno nanejvýš 5 integrovaných žáků. Školní družina je určena pro žáky I. stupně základní školy (1. – 5. ročník). Do školní družiny se přednostně zařazují žáci, jejichž bydliště je mimo místa, kde se školy nachází (dojíždějící žáci) a žáci, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni.

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. I pro školní družinu platí obecný cíl – výchova všestranně a harmonicky rozvinutého člověka a to pomocí složek výchovy, označených jako rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní. Chceme u dětí rozvíjet dovednosti potřebné pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo vyučování ho vybavit dovednostmi, vědomostmi a postoji. Chceme posilovat osobnost každého jedince. Klademe důraz na vhodnou motivaci, radost z činností a povzbuzování. Důležitou úlohu má školní družina také v prevenci patologických jevů.