Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Horní Město

2. Důvod a způsob založení

Obec Horní Město

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČ

73184276

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: zsmshornimesto@zsmshornimesto.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ynymdjt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Horní Město 231, 793 44 Horní Město

Osobně: Základní škola a Mateřská škola Horní Město

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

    Nebyly žádné stanoveny

  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

    Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Základní škola a Mateřská škola Horní Město, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.